SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO SANEKO
   
zaobljeni ugao
 
STANDARDI

SEDAM PRINCIPA – TEMELJ HACCP SISTEMA

Sprovođenje analize opasnosti – rizika  identifikovanje rizika koji mogu da se pojave u procesu proizvodnje.

Određivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka (CCP)  tačke u procesu  gde moguće opasnosti – rizici mogu da se pojave.

Određivanje kritičnih granica  granica za primenu preventivnih mera u svakoj CCP. Kritična granica je kriterijum koji mora da se ispuni u svakoj CCP. Ako postoje, kritične granice se usklađuju sa zahtevima propisa.

Određivanje zahteva – postupaka za nadzor u CCP  postupci kojima se osigurava da CCP ostane u kritičnim granicama. Postupci nadzora mogu da zahtevaju instrumente i opremu za merenje ili drugi način ocene procesa u CCP.

Određivanje korektivnih mera - mera u slučaju da nadzor pokaže da CCP nije u okviru kritičnih granica. Kada se problem pojavi, mora da postoje korektivne mere da spreče pojavu zdravstvenog rizika za potrošače.

Uspostavljanje postupaka za verifikaciju – postupci i povrđivanja da je HACCP sistem efektivan i da funkcioniše dobro. Postupci verifikacije mogu da uključe preispitivanje HACCP planova, zapisa u CCP, kritičnih granica kao i uzorkovanja za laboratorijska ispitivanja. U verifikacione aktivnosti treba da budu uključena ovlašćena lica zaposlena u pogonu i predstavnici inspekcije u pogonu.
Uspostavljanje i vođenje efektivne evidencije i dokumentacije – dokumentovanje da HACCP sistem dobro funkcioniše. Zapisi treba da dokumentuju podatke dobijene praćenjem – nadzorom CCP uključujući i odstupanja i postupke verifikacije.

ODGOVORNOST  DRŽAVNIH ORGANA
Obezbeđivanje vodeće uloge – razumevanje HACCP i opredeljenost za primenu
Obezbeđenje propisa – politike za primenu HACCP principa
Definisanje i uspostavljanje prihvatljivih stepena rizika za bezbednost hrane na nacionalnom nivou
Osiguranje da nadležni organi mogu da potvrde da je sistem dobro projektovan i da efektivno funkcioniše
Obezbeđenje uslova za obuku predstavnika inspekcije koji kontrolišu primenu propisa u proizvodnji i prometu hrane
Sprovođenje svih zahteva važećih propisa
Razvijanje strategije i procedura za primenu i nadzor poboljšanja u HACCP sistemu
Obezbeđenje saradnje svih sektora u lancu proizvodnje hrane , uključujući i potrošače
Obezbeđenje međunarodne saradnje – stalno usaglašavanje i razvoj nacionalnih zahteva za bezbednost hrane. 
                                                                   

 
   
POTREBE ZA UPOZNAVANJEM SA STANDARDIMA  
INTEGRISANI PROCESI ZA BEZBEDNOST HRANE  
ANALIZA RIZIKA I KRITIČNE KONTROLNE TAČKE: MOGUĆNOST ILI OBAVEZA U PROCESIMA PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA  
TRENUTNA SITUACIJA U SVETU  
SEDAM PRINCIPA – TEMELJ HACCP SISTEMA  
ISO STANDARDI  
BSI OHSAS 18001:1999 (OHSMS-Occupational Health and Safety Management System) Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu  

 

Ova prezentacija je izrađena
uz finansijsku podršku Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije
Kancelarija -
STANDARDI U PROIZVODNJI HRANE
EDUKACIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODJAČE
zaobljeni ugao   zaobljeni ugao
 
list Početna strana | O nama | Standardi | Aktivnosti/Projekti | Galerija | Novosti | Kontakt