O nama


Sanitarno Ekološko Društvo je stručno naučno udruženje, koje se bavi istraživanjem i obrazovanjem u oblastima održivog razvoja, zaštite zdravlja, zaštite i poboljšanja kvaliteta životne sredine.

Naš glavni cilj je istraživanje i primena novina za popravku znanja i popravku stanja životne sredine.

Društvo sarađuje sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave održivim razvojem, zaštitom zdravlja stanovništva i zaštitom životne sredine.

Saradnja sa institucijama:

  • Ministarstvo za zaštitu zdravlja,
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
  • Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine,
  • Privredna komora Srbije,
  • Sekretarijat za zdravlje Beograd,
  • Sekretarijat za životnu sredinu Beograd i dr.

Izdvajamo Naučno obrazovne i zdravstvene institucije (Fakultet zaštite na radu, odsek za životnu sredinu Niš, Viša Tehnička škola Požarevac, Viša Medicinska škola Zemun, Institut za zaštitu zdravlja Srbije „Batut“, Gradski zavod za zastitu zdravlja Beograd ) i druge institucije iz ( zdravstvenog, ekološkog, socijalnog i biznis sektora ) te sa NVO iz navedenih interesovanja.
Saradjujemo sa opštinama u Srbiji, sa privrednim organizacijma, proizvodjačima hrane, industrijskim sektorom i dr.

Društvo sprovodi projekte iz oblasti edukacije o standardima, o zaštiti zdravlja, iz održivog razvoja, o zaštiti životne sredine i poziva na saradnju.
Društvo je otpočelo rad 1995. godine u Beogradu, pod imenom Sanitarno ekološko društvo Beograd, radi od 1998.godine .

Upisano 2005. godine u Registar udruženja i društvenih organizacija koji se vodi kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kao udruženje građana, na registarskom listu broj 3022 pod rednim brojem 8495.

Razvoj udruženja

Društvo Sanitarnih tehničara Beograda, formirano 1995.godine u Beogradu u okviru Saveza zdravstvenih radnika Beograd, na inicijativu sanitarnog inspektora, gospodina Pribislava Tešanovića uz podršku GZZZ Beograd i Instituta za zaštitu zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.
Razvojem ovog društva nastaje Sanitarno Ekološko Društvo Beograd i pod ovim imenom radi od 1998.godine u okviru Saveza zdravstvenih radnika Beograd.

Od 2005.godine Sanitarno Ekološko Društvo je registrovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj naučno i stručno istraživanje, obrazovanje i razvijanje svesti o održivom razvoju, zaštiti zdravlja i zaštiti i poboljšanju kvaliteta životne sredine i ljudskih prava.
Sanitarno Ekološko Društvo prati faktore koji utiču na zdravlje ljudi i životinja, u socijalnom i životnom okruženju. Aktivnosti su usmerene za smanjenje zagađujućih materija u životnoj sredini, za redukciju štetnih i opasnih materija po ljudsko zdravlje i održivo upravljanje resursima.

Društvo se bavi podizanjem ekološke i epidemiološke svesti, mlađe, srednje i starije populacije.
Sanitarno Ekološko Društvo pokreće i organizuje akcije za rešavanje ekoloških problema na lokalnom i regionalnom nivou.

Deluje u lokalnoj zajednici, uz učešće javnosti, sa stručnim i naučnim institucijama i sa drugim NVO .
Održava seminare i sprovodi edukacije za održivi razvoj u svim sektorima u saradnji sa predstavnicima opština, vladinog i nevladinog sektora.